Документи

Експериментът наречен електропастир в Атанасовско езеро

Материалът публикуван в списание "Лов и оръжие" от октомври 2011 година разказва за първия електорпастир у нас поставен във влажна зона за охрана на птиците от сухоземните хищници. Повече може да научите, ако прочетете това, което сме разказали на страниците на списанието.
Експериментът наречен електропастир в Атанасовско езеро, сп. Лов и оръжие, октомври 2011 г. 1 Mb (pdf) свали

Сниши се, за да оцелееш

В мартенският брой на списание Лов и риболов засягаме една интересна тема, която се озаглавили "Сниши се, за да оцелееш". Повече прочетете в статията.

 

Сниши се, за да оцелееш, сп. Лов и риболов, март 2011 г. 589 Kb (pdf) свали

В помощ на земеделските стопани

Наредба №3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ЕС - ПРСР 2007 - 2013 1 Mb (pdf) свали
Заповед за обявяване на защитена зона ``Атанасовско езеро`` 119 Kb (pdf) свали
Заповед за обявяване на защитена зона ``Бургаско езеро`` 80 Kb (pdf) свали
Заповед за обявяване на защитена зона ``Ченгене скеле`` 4 Mb (pdf) свали
Заповед за обявяване на защитена зона ``Поморийско езеро`` 100 Kb (pdf) свали
Мярка 214 - Агроекологични плащания 1 Mb (pdf) свали
Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 664 Kb (pdf) свали
Мярка 213 - плащания по Натура 2000 и плащания свързани с Рамковата директива за водите 2000/60/ЕК за земеделски земи - ос 2 на ПРСР 737 Kb (pdf) свали

В полза на рибопроизводителите

Предлагаме ви последната за тази година статия публикувана в списание "Лов и оръжие" със заглавие "Акваекологични мерки в полза на рибопроизводителите"
Акваекологични мерки в полза на рибопроизводителите 198 Kb (pdf) свали

За вас земеделски стопани

 

Предлагаме на вашето внимание полезна информация за Програмата за развитие на селските райони, мерки 213 и 214 - агроекологични плащания, мярката за плащания по Натура 2000 и плащания свързани с Рамковата директива за водите 2000/60/ ЕК за земеделски земи и други.

 

Може да разгледате прикачените файлове и да намерите нужната ви информация. Ние очакваме вашите въпроси, идеи и предложения.

Обща селскостопанска политика 413 Kb (pdf) свали
Предложения за нова селскостопанска политика на ЕС 574 Kb (pdf) свали
Мерки от ПРСР за устойчиво управление на земеделските земи - ос 2 за земеделски земи 554 Kb (pdf) свали
Условия за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схема за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища 193 Kb (pdf) свали
Биологично разнообразие, природозащита и устойчиво развитие 2 Mb (pdf) свали
Втори стълб на ОСП - ЕЗФРСР. Политика за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Национална програма за развитие на селските райони 648 Kb (pdf) свали
програма за развитие на селските райони ос 1 и 3 382 Kb (pdf) свали
Разпознаване на местообитания. Планове за управление на затревени площи 3 Mb (pdf) свали
Орнитологично важни места и Натура 2000 в България 1 Mb (pdf) свали
Основни положения, касаещи прилагането на агроекологичните схеми в България 97 Kb (pdf) свали
Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земеделските земи в добро земеделско и екологично състояние 4 Mb (pdf) свали

Управление на тръстикови масиви в бургаските езера

Един разказ за проведени проучвания в поддържан резерват "Атанасовско езеро" с цел управление на тръстикови масиви. Изследванията се случиха благодарение на помощта на Джеф Уелч, екпсерт към Кралското дружество за защита на птиците. Списание "За птиците", брой I, 2011 година.
``Как да управляваме правилно тръстиковите масиви в езерата на Бургас`` 210 Kb (pdf) свали