Новини

Съвместни действия срещу незаконния лов и риболов в Бургаските езера

11.06.2018 г.
Престъпленията срещу дивата природа имат отрицателно въздействие върху биоразнообразието по целия свят. Незаконното убиване, поставянето на отровни примамки в природата, залагането на капани или търговията с диви видове, поставя биоразнообразието на страните от Европейския съюз (ЕС) под силен натиск и опасност.

През април 2017 г. Европейската комисия прие „План за действие за природата, хората и икономиката“, с който да се повиши прилагането на Директивата за птиците и хабитатите и да увеличи приноса за постигане на целите на ЕС за опазване на биологичното разнообразие до 2020 г.

Настоящата публикация представя как проекти към програма LIFE вече помагат във всяка една от областите, в които работят, чрез мониторинг и събиране на база данни със случаи за посегателства срещу дивата природата, превенция срещу подобни действия, повишаване на общественото разбиране и получаване на подкрепа по темата, и прилагането на правни аспекти.

Висока оценка в изданието получава завършилият през 2014 г. проект на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) „Живот за Бургаските езера“ за усилията, които бяха положени за предотвратяване на нелегалния лов и риболов в района на Бургаските езера.

Проектът демонстрира приноса на стабилното партньорство между доброволци и институции срещу посегателства върху дивата природа.

Публикацията за приноса на проект „Живот за Бургаските езера“ ще намерите на стр. 33-34-35  тук.